Publikování nebo šíření obsahu serveru bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno!
Pro odfiltrování reklamních bannerů, použijte například "ABP".
Pro vyhledání použijte "Ctr F".
   
 
  Telefonie evoluce
 

Telefon Concorde C-1894

Stručně z historie telefonování k dnešku a co bude dál.

ITU-T je telecom standardizační uspořádání Mezinárodního telekomunikačního odboru.
Dříve: CCITT, - Comité Consultatif mezinárodní Téléphonique et Télégraphique
(poradní výbor pro mezinárodní telegrafii a telefonování).

Snaha o zvětšení dosahu lidského hlasu je odvěká. Ale až do 17. století byly jediným "zesilovačem" hlasu lidské ruce přiložené k ústům. Od roku 1670 bylo možno hlas zesílit hlásnou troubou. V témže století anglický přírodovědec, člen Královské společnosti, Robert Hooke (jedná se o téhož Hookea, po kterém byl nazván všemi středoškolskými studenty obávaný zákon vyjadřující vztah mezi napětím a jím způsobenou deformací) zjistil, jak dobře se zvuk šíří kovy a podnikal nějaké pokusy s mechanickým telefonem. Zůstalo však jen u pokusů. Zato tzv. mluvicí trubky doznaly velké obliby.

Tento vynález se nejprve ujal v starodávných hospodách. Lokál byl s kuchyní propojen spojovacím potrubím, které bylo zazátkováno píšťalkami. V lokále číšník foukl do potrubí, v kuchyni to písklo a následovala objednávka, např. "dvakrát guláš s knedlíkem". Tentýž systém se používal i na lodích, aby mohli kapitáni hřímat svoje "plnou parou vpřed". Zdokonalené mluvicí trubky s hygienickým foukáním gumovými balónky se pod názvem akustifon používaly i v jiných případech, například k udílení příkazů kočímu drožky. Bourseul Charles (francouzský telegrafní úředník) uveřejnil návrh telefonu (bez realizace). Membrána rozkmitána zvukovými vlnami, působila na elektrický kontakt, zapojený do obvodu zdroje stejnosměrného proudu (baterie).

TELEFONNÍ ZAŘÍZENÍ

bylo od prvopočátku určeno k přenášení zvuku
na vzdálenost prostřednictvím elektrické energie.
Proto bylo vyvinuto zařízení k přeměně akustické vlny
v elektrickou a na konci cesty opět v akustickou.


Počátky přenosu hovoru se mohou datovat od roku 1849–1854.PRVNÍ TELEFON


zhotovil pravděpodobně Ital
Antonio Meucci v Havaně na Kubě.
Od roku 1849 mu sloužil k tomu, aby mohl
mluvit ze suterénu se svou invalidní ženou
ve třetím patře domu.
Dle dochovaných informací
němec Johann Philip Reis
z Friedrichsdorfu
přenášel
ve frankfurtském Fyzikálním spolku řeč:
26. října1861 po drátě na vzdálenost 91,4 metru.
Oba využili principu známého i dnes většině dětí:
dvě prázdné plechovky se spojí kusem provázku
a zvuková vibrace přenášená napjatým provazem
je zesilována plechovkami.
Oběma vděční rodáci postavili pomníky...

Reis Filip (německý fyzik)
sestrojil první (telefonní) přístroj (1861),
kterým bylo možno uskutečnit přenos
zvuku elektrickou cestou elektromagnetic
kými vlnami.
Dne 14. února 1876 prošli dveřmi patentového úřadu
Spojených států dva muži,
aby zde ohlásili,  že učinili vynález,
který má změnit svět:1. profesor fyziologie řeči v Bostonu Alexander Graham Bell
2. pracovník společnosti Western Union Elisha Gray.

Bylo 14. února 1876 a čtyřicetiletý Američan Elisha Gray si mnul ruce.
Stačí už jen vyplnit oznámení o chystaném patentu, odnést ho na úřad,
a během tří měsíců bude nový senzační objev navždy zapsán pod jeho jménem.
Gray, člověk, který mnoha lidem ulehčil život - to přece zní.

Presbytarián Gray na převratné technické novince pracoval ve své laboratoři
v Highland Parku. Jak už to bývá, k nejšťastnějšímu pokusu
z hlediska vývoje lidstva došlo víceméně omylem, když Gray zkoumal,
jak by se na dálku dal přenášet text. Než se rozhoupal
k poslání patentové ohlášky, podrobil nové zařízení,
které na první pohled tak trochu připomínalo klaviaturu v kufříku,
po dva roky zkouškám.


„Já, Elisha Gray, zde v Chicagu prohlašuji, že jsem objevil nový způsob telegrafického přenosu zvuku,“ začal svou ohlášku patentovému úřadu vynálezce.
Na dalších řádcích popsal celý technický postup. Zněl šíleně. Copak
je možné, aby spolu mohli dva lidé hovořit, i když jsou daleko
od sebe? Bylo to možné, a Grayovy pokusy především dokazovaly,
že jím popsaná metoda skutečně funguje.

Elisha Gray měl toho únorového dne neuvěřitelnou smůlu.
Když s vyplněnou ohláškou jako třicátý devátý člověk
v pořadí dorazil na patentový úřad, dozvěděl se, že jen dvě hodiny před ním
si obdobný aparát už patentoval pod číslem 174 465 někdo jiný.
Jeho zástupce prý dorazil hned ráno a přihlášku podal jako pátý.
Neměl sice k dispozici žádný funkční prototyp a zařízení podle popisu
připojeného k patentu asi ani nebude fungovat, ale to víte, pane Grayi,
prošvihnul jste to. „Teď tu byl!“ chtělo by se zvolat s Cimrmanem.

To ranní ptáče byl nějaký devětadvacetiletý cucák. Jmenoval se Alexander Graham Bell…

Časový sled událostí oné kritické hodiny, v níž oba vynálezci
vzali za kliku příslušné kanceláře nebyl nikdy bezpečně prokázán.
Nicméně před soudem si přísežný úředník "vzpomenul", že první vstoupil Bell,
který se tak stal "úředně uznaným" vynálezcem telefonu.  Bell Alexander Graham Prof.

 
americký pedagog (universita Boston) a vynálezce.
  Roku 1876 vynálezce telefonu na principu elektromagnetické indukce.


  Alexander Graham Bell byl lékař skotského původu,

  který se specializoval na práci s hluchými lidmi a učil je mluvit.
  Pracoval se svým otcem, který vymyslel "viditelnou" řeč
  pro hluchoněmé, a také s bratrem.
  Bell neměl v úmyslu vynalézt telefon.
  Dělal pokusy s přenášením zvukových vln elektrickým proudem.
  Přitom ho napadlo, že by bylo možné telegrafovat jedním vedením
  několik depeší současně, kdyby se přenášely různou frekvencí
  a přijímací přístroje byly naladěny, každý na jinou výšku tónu.
  Objevil tak princip tónové telegrafie. 
  K těmto pokusům sestavil přístroj, sestávající z dlouhého elektromagnetu
  a řady jazýčků. Takový zvuk pak rozkmital příslušný jazýček (jazýčky).


  Tento "harfový přístroj" - jak jej Bell zval
  - ještě nebyl telefonem, neboť ještě nebyl schopen
  přenášet všechny prvky lidské řeči. Zlom přišel 2. června  1875.
  Jeho čilý asistent Thomas A. Watson vysílal různé tóny
  a Bell nastavoval jazýčky přijímače.
  Najednou jeden jazýček vysílače přestal kmitat
  a tak Bell požádal Watsona, aby ho prstem zkontroloval.
  Tehdy se na Bellově přijímači rozechvěl příslušný jazýček,
  ačkoliv byl vypnutý proud! Bylo to způsobeno pohybem jazýčku
  Watsonova vysílače v magnetickém poli,
  který způsobil vznik elektrického proudu určité frekvence,
  který pak rozechvěl příslušný jazýček v Bellově přijímači.
  To byl moment, kdy (se "narodil") hovoříme o počátku telefonu.


 

    Bellovo zařízení podle patentu (1876)
 
Po mnoha pokusech, které prováděli spolu s Watsonem
  a které trvaly asi tři čtvrtě roku,
  dospěl Bell konečně k  definitivnímu řešení, 
  na které obdržel US patent číslo: 174 465 s datem 7. března 1876
  (čtyři dny po svých devětadvacátých narozeninách).
  Řeč však byla přenášena až o 4 dny  později,
  když Watson uslyšel památná slova:
  "Mr. Watson -- Come here -- I want to see you. "
  ("Watsone, pojďte sem, chci vás vidět.").
  Svůj nový vynález předvedl Bell veřejnosti ještě téhož roku,
  a to 25. června 1876 na Centennial Exposition ve Philadelphii.
  Přestože se přihlásil na poslední chvíli a obdržel tak stánek
  až v rohu výstaviště, nezůstal jeho vynález bez povšimnutí.
  Navštívil jej i brazilský císař Pedro II.
  a v údivu pronesl památnou větu: "Bože, ono to mluví!"

 

 

 


 Bell demonstruje používání přístroje při prvním hovoru
  z New Yorku do Chicaga v roce 1892

  Nástěnný telefon 1896

  Za necelých 20 let, byl Bell nejbohatším vynálezcem.
  Jeho jmění se tehdy odhadovalo na 100 miliónů dolarů.
  Jeho jméno je spojeno i s další činností na poli techniky
  (letectví).
Stolní telefon 1897

 Bell se stal r.1898 prezidentem
Národní zeměpisné společnosti
a začal vydávat časopis: National Geography,
který vychází dodnes.

Zemřel 2. srpna 1922 v Baddecku u Halifaxu
a byl pohřben 4. srpna při západu slunce
na vrcholu hory Beinn Breagh v Kanadě.
Na důkaz pocty se v okamžiku spouštění rakve
do hrobu odmlčely telefony v celé zemi . . .

Spojovací pracoviště R.1896!

 
První analogová zařízení (spojitá) pro širokou veřejnost,
  byla spuštěna již počátkem 60. let 20. století.
  Nejdéle, poměrně spolehlivě pracujícím systémem,
  pro veřejné telefonní ústředny byl u nás synchronní
  krokový systém P51 (Tesla 1951),
  který byl (upraven) využíván až do roku 1995.
  Přechod na digitální technologie v oblasti telefonie
  Převod analogového spojitého signálu
  do diskrétní, digitální-čísel
né formy, PC, umožnil velké změny,
  které vedly nejen ke kvalitnějšímu přenosu zvuku a obrazu
  na velké vzdálenosti, (audio, video) ale i k podstatnému
  rozšíření komfortních doplňkových služeb. 
 
  Počátkem 21. století se u nás výrazně méně využívá
  stávajících (draze vybudovaných) kabelových rozvodů
  (téměř všude minimálně 2párový přívodní kabel) pro   širokou veřejnost.
  Položené světlovodné trasy se (z původních účelů využití) mění v rozvody
  lokálního charakteru (propojení části úřadů a některých institucí) bez jakékoliv (finanční) náhrady.
  Stávající připravené telefonní kabely do všech usedlostí jsou nevyužity. Současní uživatelé v stále větší míře
  přecházejí k levnějšímu způsobu komunikace (vysoké zisky provozovatelů).
To vše přispívá k nehospodárnosti
.


Zhruba v R.1933 doznává telefon svého
"standardního" tvaru a funkce,
které v zásadě přetrvaly dodnes.
Zapojíme-li do telefonní zásuvky přístroj
z přelomu dvacátých a třicátých let, bude
fungovat i dnes! V té době spatřily světlo světa tzv. automatické telefony,
vybavené číselníky umožňujícími jednoduchým kódováním
(různým počtem impulzů vytvořených otáčením číselníku)
automatické spojení.


Do roku 1933 bylo možno volat jen na jedno místo,       
obvykle na ruční ústřednu, kam ústily linky od jednotlivých účastníků.
Operátor seděl před ústřednou a pozoroval rozsvícení malé žárovky
nebo spadnutí "klapky". V kladném případě zasunul do příslušné zásuvky
konektor a zeptal se, s kým si volající přeje být spojen. Pak volanému zazvonil a oba spojil.
V moderním telefonním systému je operátor                    

nahrazen přepínáním automatické                            
Telefon typ T56
nebo digitální ústředny.
  

V polovině 20. století (společně s elektrotechnickým průmyslem)
velký mezník vývoje a miniaturizace nejen v telefonii.


Rok 1947 významný pro vývoj polovodičové elektroniky (telefonie)

Vynálezci tranzistorů a nositelé Nobelovy ceny (56) za fyziku,
přispěli značně k rychlému vývoji elektroniky a komunikací.
Telefonní analogový rotační přístroj z roku 1965:

Analogový telefonní přístroj s pulzní volbou.
(Vyrobylo se jich tehdy velké množství)Dříve se používala "pulzní" volba, pro vytáčení čísel pomocí ciferníků;

- jednotlivá čísla se rozlišila různě dlouhým "chrčením", jednička 1 přerušení, nula 10 přerušení / 1vteřina.
V případě telefonních přístrojů s ciferníkem je to jediný možný způsob.
U většiny současných analogových telefonních přístrojů (faxů, záznamníků, ...) 
s tlačítky existuje možnost přepnutí na tónovou volbu.
V případě telefonních přístrojů s pulsní volbou není dostupná většina pokročilých telefonních služeb.
Telefony s pulsní volbou se již (téměř) neužívají, ústředny jsou již vyráběny (pouze) s frekvenční signálizací.

Analogový tlačítkový přístroj 1985

 Původně se signál přenášel měděnými vodiči.
 
Ty se dnes používají už jen na krátké vzdálenosti.
 
Při volání na dlouhé vzdálenosti je hlas digitalizován 
 
a kombinován s milióny ostatních hlasů
 a šířen optickými vlákny, satelitem nebo mikrovlnně.                

Telefon tlačítkový

Analogový telefon

s tónovou volbou (DTMF) používá pro vytáčení jednotlivých číslic různé tóny.
Do této skupiny patří již většina telefonních přístrojů včetně faxů, záznamníků, modemů.
Tyto přístroje umožňují většinou i přepnutí na pulsní volbu - doporučuje se zkontrolovat,
zda je zapnuta tónová volba (většinou bývá přepínač označen jako "pulse - tone").

IP telefon

je telefonní přístroj, který přenáší hovory prostřednictvím počítačové sítě a protokolu IP.

ISDN telefon

je digitálního telefonní přístroj s tím, že jeho komunikační rozhraní
a použití doplňkových služeb (zobrazení čísla volajícího, přidržení hovoru) je standardizováno
(v Evropě jde o standard EuroISDN). ISDN telefonní linky zřizují i provozovatelé veřejných telefonních sítí.

Bezdrátový telefonní přístroj z roku 1987


Moderní telefonní přístroje jsou elektronické, s tlačítkovou klávesnicí
a umožňují řadu komfortních služeb: mají v paměti volaná čísla,
umožňují opakované volání, jsou vybaveny záznamníkem atd.
Mnohé jsou bezšňůrové, relativní "novinkou" je mobil,
Posledním hitem je nesporně telefonování po internetu,
mnohými chválené (uživateli) a jinými zatracované (telefonními společnostmi).


TYPY TELEFONNÍCH PŘÍSTROJŮ

 

1. analogový telefonní přístroj s pulzní volbou,

2. analogový telefonní přístroj s tónovou volbou,

3. digitální (systémový) telefon.

 ad 1. Analogový telefonní přístroj s pulzní volbou, měl rotační nebo tlačítkovou číselnici, která (rotační - pomocí mechanických kontaktů) přerušovala účastnický obvod (1 impuls - 1/10s), tím dávala povel ústředně pro posunutí krokových zařízení (třidičů, skupinářů, linkových voličů) a tak se provedlo propojení určité (elektrické spojovací pole) cesty pro uskutečnění jednoho (nebo více) hovoru.

Pulzní (impulsní) dekadická volba:
Pravidelné přerušení účastnické smyčky (obvodu:1-10=0) 10 rozpojení a zapojení kontaktů za dobu jedné sekundy s přípustnou tolerancí 0,1s. Doba rozpojení a zapojení je v určitém poměru.

ad 2. Analogový telefonní přístroj s tónovou volbou, již má zakomponován generátor frekvenčních kmitočtů (viz tabulka), který při stlačení určitého tlačítka na telefonu (1-0,*,#), vyšle frekvenční (tónový) signál pro frekvenční přijímač (ústřednu) a ten uvede v činnost další příslušná zařízení (bez ohledu na již sestavený hovor či nikoliv).

 Tónová volba:
Vývojově novější, byla vyvinuta v 60 letech v USA. Její princip spočívá ve vysílání domluvených kmitočtů do linky.Existují volby:  a) sériové; b) paralelní.


V telefonní technice se používá tzv. DTMF  (Dual-Tone Multi Frequency systém). Je to kombinace vždy dvou současně (paralelně) vysílaných frekvencí.  Po stisknutí libovolného tlačítka dojde k vyslání dvou frekvencí. Vždy jedna frekvence z řádku a jedna frekvence ze sloupku.

Frekvence se přiřazují podle následující tabulky:

 

1209

1336

1477

1633

697

1

2

3

A

700

4

5

6

B

852

7

8

9

C

941

*

0

#

D


ad 3. Digitálním (systémovým) telefonem
, rozumíme komfortní telefonní přístroj dodávaný výrobcem ústředny, tento typ přístroje umožňuje ovládání pokročilých funkcí přímo z menu telefonu. Je např. vybaven displejem, umožňuje vytvoření šéf-sekretářské soupravy apod. K digitálním telefonním ústřednám lze připojit pouze určené digitální telefony a pouze pokud je volná pozice na telefonní ústředně v příslušné lokalitě.

 Poznámka:
I analogový telefon může být "digitální" - může mít displej, paměti (zejména bezšňůrové telefony) apod.
Avšak přenos signálů k telefonní ústředně je stále analogový, proto jde stále o analogový telefon.PEVNÉ A MOBILNÍ TELEFONNÍ SÍTĚ

(jednoduché srovnání a výhody volání)


PEVNÉ LINKY

Přednosti:

1. 
podstatně levnější volání, než do mobilních sítí, (platí i pro internetovou VoIP telefonii),
2. vysoká kvalita a téměř bezporuchový provoz po kabelových
(světlovodných) trasách,
3. 
napájení je mimo vlastní zdroj (není třeba zohledňovat dobíjení baterií a výpadky el.energie),
4. spolehlivé využití klasických šňůrových i bezšňůrových telefonních přístrojů a ústředen PBX.

 

Nevýhody:
(lze kombinovat s bezdrátovou technologií)

1. linka je závislá na kabelovém připojení – nelze využívat mimo objekt,
2. dosažitelnost
zařízení je omezena na stávající síť (dříve dominantního provozovatele),
3. estetika připojení není často, vzhledem k vedení kabelů, vyhovující.

Stultorum infinitus est numerus, Nemo nascitur sapiens ...MOBILNÍ LINKY

Od roku 1992 první SMS zprávy a v roce 1997 první videozáznamy.


Přednosti:


1. nezávislost na kabelovém připojení – mobilita,
2. vysoká kvalita a téměř 100% pokrytí současnými provozovateli,
3. jednoduché využívání (instalace) s mnoha doplňkovými službami,
4. malé rozměry (nejsou však vždy přednostmi, například pro starší osoby).

Nevýhody:

1. provoz je závislý na vlastním napájení – kvalitě baterie a intenzitě signálu v dané lokalitě,
2. kvalita hovoru může být ovlivněna rušivým prostředím okolí (i konkurence),
3. pro využití klasických telefonů nebo jiného zařízení (PC) nutno přizpůsobit (GSM brány),
4. větší pořizovací (cena mobilu) i provozní náklady (volání je často dražší).


 Telefónica O2 (Eurotel)
 
72, 602, 606, 607 xxx xxx (601 Síť nepatřící do skupiny GSM).

 T-Mobil (Paegas CZ) GSM
 
73, 603, 604, 605 xxx xxx .

 
Vodafone (Oskar) GSM
 
77x xxx xxx, 608 xxx xxx .

 

I telefonování má svá pravidla

Téměř každý z nás dnes a denně používá telefon.
Bellův vynález se stal nezbytnou součástí našeho života – pracovního i soukromého.

Díky telefonu vyřídíme během dne mnohem více záležitostí,
než kdybych měli každou instituci či osobu navštívit osobně.

Šetříme čas i náklady při navazování kontaktů
a udržujeme kontakty a dlouhodobé vztahy s rodinou, přáteli, klienty…

Telefonování šetří čas a je osobnější nežli e-mail,
v němž si často vypomáháme různými smajlíky a znamínky,
abychom alespoň trochu dali druhému poznat, jak jsou naše slova míněna.
Znamínka nahrazují emoce. V telefonu je prostor pro tón hlasu, jeho melodii, pauzy, emoce.
Jsme schopni poznat, zda nám protějšek rozumí, zda vstával ráno levou nohou,
či zda má dobrou náladu. Věřte tomu nebo ne, ale pokud se budeme při telefonování usmívat,
druhá strana náš úsměv ucítí. Při konverzaci po telefonu si pamatujeme nejvýše 85% toho,
co jsme slyšeli. Aby toto procento bylo co nejvyšší,
je třeba, abychom mluvili srozumitelně – pomalu a jasně.
Důležité je používat jednoduché výrazy, kratší věty, složitá či cizí slova je lepší hláskovat,
používat přiměřené odmlky, nemluvit monotónně, mluvit uvolněně a usmívat se.
I telefonování má daná svá pravidla. Představte si situaci, kdy s někým telefonujete,
a náhle nastane úplné ticho, spojení je přerušeno.
Znovu vytočíte číslo, ale místo hlasu volaného se na druhé straně ozve (. . . . . )
– obsazovací tón, případně: "Dovolali jste se do hlasové schránky...".
Kolik z vás tuto situaci zažilo na vlastní kůži?
Abychom takovýmto situacím předešli, dodržujme základní pravidla telefonování:

1) Při telefonování se ohlašujeme vždy jménem, případně názvem instituce,
a to jak v roli volajícího, tak volaného. Je na volajícím, představit se jako 1.


2) Při přerušení spojení je na volajícím, aby se znovu ozval.
Volaný proto zavěsí sluchátko a nepokouší se dovolat zpět.


3) V normálním telefonickém rozhovoru určuje délku ten, kdo volá.


4) Při telefonování je třeba zachovávat slušnost a zdvořilost i tehdy, když se něco nedaří.

Telefony urychlují spojení mezi lidmi, proto nezdržujme
a nemarněme čas svůj ani ostatních tím,že se nebudeme řídit výše zmíněnými pravidly.

Zásady komunikace po telefonu:

1) mluvit srozumitelně – pomalu a jasně
2) používat jednoduché výrazy, kratší věty, př. složitá či cizí slova hláskovat
3) kontrolovat hlas
4) používat přiměřené odmlky
5) nemluvit monotónně
6) mluvit uvolněně
7) usmívat se


(Karolina Koubová) 


Standardní analogový telefon (2000)


Šňůrový telefon INTERBELL IB-5030 SMS


 

Šňůrový telefon stolní/závěsný/digitální 
Analogový Panasonic KX-TS2305 (2002).

Digitální (systémový) stolní, šňůrový telefonStolní videotelefon Grandstream GXV-3000 - internetová komunikace


Veřejné, mezinárodní a mezioperátorské telefonní sítě. Klasická telekomunikační technika & VoIP (sloučení technologie internetu a klasické telefonie) - technologie budoucnosti. Ačkoliv přetrvává částečný skepticizmus, je jen otázka času, kdy se VoIP stane běžnou součástí kancelářského a domácího prostředí. Vznikla  technologická konvergence počítačové a telekomunikační techniky.


Modernější videotelefon, používaný i pro VoIP
telefonii, je podporován řadou provozovatelů.
Lze ho pořídit v některé z akcí poměrně levně.


 
NAVRCHOLU.cz
TOPlist
 
" alt="" />Datum - Vaše IP" alt="" />
 


Adresa IP :
54.144.82.216

TOPlist
TOPlist
Advertisement
 
" alt="" />Základní nabídka" alt="" />
 
" alt="" />ČTÚ" alt="" />SMS" alt="" />
 
Firemní telefonní čísla PA
" alt="" />Rozhlas on-line" alt="" />
 
Pravdavitezi.jpg
" alt="" />Měření internetu" alt="" />
 
Měření internetu
SPEEDTEST

Měření internetu
 
Dnes jste: 159 visitors (394 hits) na těchto stránkách
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=
Osobní, soukromé stránky. Pokud máte nějaký dotaz, přání, či připomínku - kontaktujte mne, děkuji! Víte proč je pevná linka stále dobrá a často lepší než hojně používané mobilní telefony?!