Publikování nebo šíření obsahu serveru bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno!
Pro odfiltrování reklamních bannerů, použijte například "ABP".
Pro vyhledání použijte "Ctr F".
   
 
  Cislovaci plan CR

 
sítí a služeb elektronických komunikací Sbírka zákonů 117/2007 Sb.

Pro přechod na stránky ČTÚ klikni: zde

Kódy voleb a předvoleb operátorů


ZMĚNA 1     
ZMĚNA 2


 Český telekomunikační úřad tímto oznamuje, že dále uvedený Číslovací plán veřejných

telefonních sítí bude uveřejněn v částce 9 Telekomunikačního věstníku dne 25. září 2000.

Č.j.: 501 240/2000-610

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) vydává podle § 95 bodu 6. písm. b) a k

provedení § 42 a § 68 zákona č.151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů,

Číslovací plán veřejných telefonních sítí

Část první

Všeobecná ustanovení

Čl. 1

Úvodní ustanovení

1. Číslovací plán stanovuje číslování veřejných pevných a mobilních telefonních sítí, včetně

tzv. sítí „ISDN“, určuje očíslování telefonních obvodů (dále jen TO), resp. uzlových

telefonních obvodů v přechodném období, doplňkových služeb, přídavných služeb a

číslování přístupů k dalším veřejným telekomunikačním službám, resp. sítím, pokud mezi

nimi existují přechody umožňující příslušné přístupy. Stanovuje přestupný znak do

mezinárodní telefonní sítě a dále i do meziměstské sítě v přechodném období. Číslovací

plán určuje obecná pravidla tvorby národního (významového) čísla účastníků veřejných

telefonních sítí a definuje jeho strukturu.

2. Číslovací plán obsahuje:

- část, která stanovuje systém číslování v přechodném období. Přechodné období trvá

od uveřejnění schváleného číslovacího plánu v Telekomunikačním věstníku do

21.9.2002, tj. do zavedení nového číslovacího plánu od 22. 9. 2002 ve veřejné pevné

telefonní síti. Pro toto období jsou potřebné údaje uvedeny zejména v čl. 9

„Přechodná ustanovení“, v čl. 10 a v Příloze A 1), která obsahuje dosud používaná

směrová čísla UTO a VMS,

- část, která stanovuje systém číslování ve veřejných pevných telefonních sítích (nový

číslovací plán) v návaznosti na dokončení jejich digitalizace. Pro toto období jsou

potřebné údaje uvedeny zejména v článcích 2 až 8 a v Přílohách A, B a C.

3. Číslovací plán je závazný pro všechny provozovatele veřejných telefonních sítí a pro

všechny poskytovatele veřejných telekomunikačních služeb, pokud k poskytování těchto

služeb využívají veřejné telefonních sítě.

2

4. Číslovací plán používá pro číslování pevných, mobilních i virtuálních veřejných

telefonních sítí principu uzavřeného číslování. Přestupný znak „0“ (nula) k jednotlivým

TO, cílovým sítím i přístupovým kódům k jiným telekomunikačním sítím nebo službám

(SAC) se v uzavřeném číslování, tj. po skončení přechodného období, nepoužívá.

5. Číslovací plán určuje pravidla tvorby národních (významových) čísel účastníků

telefonních sítí a stanovuje jejich využívání. Determinuje veřejné pevné telefonní sítě

s možností základního tarifu na území TO a dalšího tarifu pro spojení mezi jednotlivými

TO; stanovuje národní směrová čísla.

6. Pokud je nutno změnit některé z národních směrových čísel (TC, DN, resp. SAC)

uveřejněné v tomto číslovacím plánu, musí zůstat zrušené číslo nevyužito v číslovacím

plánu ještě nejméně 6 měsíců od účinnosti Úřadem schválené změny, pokud Úřad

nestanoví v individuálních případech lhůtu jinou. Podmínkou zkrácení doby bude zapojení

hlásky na staré číslo informující o změně čísla provozovatelem sítě.

7. Využívání TC, DN a SAC podle Příloh A, A1 a C podléhá regulaci, resp. přidělení na

základě žádosti. Jakékoliv jiné využití čísel k očíslování směrů, sítí a služeb nad rámec

tohoto číslovacího plánu a nevyužitých čísel země (CC) neuvedených v doporučení ITU1)

není povoleno.

8. Číslovací plán umožňuje :

a) zajištění přenositelnosti 9 místného národního (významového) čísla v rámci TO, resp.

kdekoliv na území ČR u jednoho provozovatele veřejné pevné telefonní sítě,

b) zajištění přenositelnosti 9 místného národního (významového) čísla při změně

provozovatele veřejné pevné telefonní sítě,

c) zajištění přenositelnosti 9 místného národního (významového) čísla mezi účastníky

veřejné telefonní sítě a ISDN v rámci sítě jednoho provozovatele jednoho TO a

v rámci sítí různých provozovatelů kdekoliv na území ČR,

d) volbu jednotné délky 9 místného národního (významového) čísla na celém území,

mimo případů uvedených v čl. 8,

e) vytvoření společné databáze všech účastníků veřejných pevných telefonních sítí

s dostupem do příslušné její části a zjednodušení tvorby telefonních seznamů, přičemž

nevylučuje distribuované databáze,

f) výběr „provozovatele dálkové sítě“ zkráceným číslem 10XX(X). V tomto případě je

volba účastníka cílové národní sítě bez prefixu „0“ (nula) a účastník je po volbě

zkráceného čísla dosažitelný volbou národního (významového) čísla N(S)N.

g) přidělovat dostatečnou číslovací kapacitu pro nové i stávající provozovatele sítí a

poskytovatele služeb i s přihlédnutím k jejich očekávanému rozvoji.

Čl. 2

Výklad pojmů

1. Veřejnou telefonní sítí se pro účely tohoto číslovacího plánu rozumí každá pevná, mobilní

i virtuální telefonní síť včetně ISDN, umožňující jednoznačné adresování všech jejích

1) Doporučení ITU-T E.164.

3

účastníků evidovaných na území celého státu národním (významovým) číslem. Každé

národní (významové) číslo má ve veřejné telefonní síti jedinečnou numerickou adresu bez

ohledu na to, zda je číslem pevné nebo mobilní telefonní sítě, nebo adresuje přídavnou

službu ve virtuální síti.

2. Telefonním obvodem (TO) se rozumí území, které je zpravidla totožné s územím kraje.

3. Doplňkovými službami se rozumí služby, které modifikují nebo doplňují základní telekomunikační

služby. Doplňkové služby nemohou být nabízeny uživateli jako samostatné

služby, ale pouze ve spojení se základními poskytovanými službami.

4. Přídavnou službou se rozumí jakákoli jiná služba poskytovaná ve veřejné telefonní síti

nad rámec služeb základních.

5. Virtuální sítí se rozumí přídavná služba dostupná „0“ a národním směrovým číslem pro

přídavné služby podle Přílohy C, resp. po uzavření plánu účastnickým číslem. Spojení do

virtuální sítě není spojením ve smyslu spojení mezi ostatními cílovými sítěmi v pevných a

mobilních sítích.

6. Přenositelností se rozumí schopnost veřejné telefonní sítě zajišťovat telekomunikační

provoz k účastníkovi definovanému jedinečným číslem podle tohoto číslovacího plánu:

a) při změně umístění koncového bodu,

b) při změně účastnického smluvního vztahu k jinému provozovateli, nebo

c) při změně služby telefonní na ISDN a naopak.

.

7. Cílovou sítí se rozumí telekomunikační síť, která je identifikovatelná příslušným

národním směrovým číslem DN nebo v pevné síti je určena skrytým směrovým číslem,

jež následuje po národním směrovém čísle telefonního obvodu, resp. číslovací oblasti TC.

8. Uzavřeným číslováním se rozumí číslovací systém s jednotnou délkou čísla, ve kterém je

pro sestavení spojení k volanému účastníkovi použito vždy stejné účastnické číslo jak při

volání uvnitř TO, tak z jiných TO. K zachování jednotné délky účastnického čísla jsou

použita čísla určená pro číslování sítí (DN) nebo číslovacích oblastí (TC), jež jsou jeho

trvalou součástí.

9. Seznam užívaných zkratek a značek je uveden v Příloze D.

Část druhá

Tvorba a využívání čísel

Čl. 3

Mezinárodní číslo

1. Předepsaná struktura mezinárodních telekomunikačních čísel účastníků geografických

oblastí je následující:

CC NDC SN

Číslo země Národní směrové číslo Účastnické číslo

Národní (významové) číslo – N(S)N

Mezinárodní číslo

4

2. Mezinárodní číslo ve veřejných telefonních sítích může dosáhnout 12 až 15 číslic. Tento

číslovací plán definuje ve veřejných telefonních sítích v České republice max. 12 číslic

kromě případů uvedených v čl. 8. Vymezení platí i pro připojení pobočkových ústředen

s provolbou, tj. včetně číslic provolby.

3. Číslo země (CC) může mít jednu až tři číslice. „CC“ České republiky (420) bylo

přiděleno Mezinárodní telekomunikační unií (ITU)2).

4. Národní směrové číslo (NDC) má pro účely tohoto plánu strukturu:

a) typu DN (nebo SAC), tj. národní směrové číslo cílové sítě podle Přílohy C,

b) typu TC, tj. národní směrové číslo telefonního obvodu, resp. číslovací oblasti

podle Přílohy A, resp.A1.

5. Národní (významové) číslo N(S)N3) = NDC + SN, kde

SN = účastnické číslo.

Po zavedení přenositelnosti čísla v pevných telefonních sítích bude N(S)N4) = SN.

6. Před volbou mezinárodního čísla je nutno vždy předřadit přestupný znak indikující, že

následující volené číslo je CC. V ČR je tímto přestupným znakem „00“ („nula“ „nula“).

Přestupný znak „00“ je volen i po sérii „10XX(X)“5) k dosažení mezinárodního účastníka

prostřednictvím provozovatele dálkové sítě (před následnou volbou mezinárodního čísla).

Přestupný znak se do délky mezinárodního čísla nezapočítává.

7. Pro mezinárodní identifikaci mobilního účastníka (Mobile Subscriber) v síti GSM je

použito tří numerických adres s následující strukturou MSISDN, IMSI, MSRN:

a) MSISDN má 12 číslic, z nichž jsou mezinárodně normovány prvé tři (viz čl. 5, odst.

5 a 6),

b) IMSI má 15 číslic, z nichž je mezinárodně normováno prvé trojčíslí (MCC), pro ČR

má hodnotu 230; další dvojčíslí (MNC) se mezinárodně eviduje; poslední část

struktury představuje registrační číslo mobilního účastníka (MSIN). Pro

podmnožinu MNC + MSIN je zaveden termín NMSI,

a) MSRN má strukturu obdobnou jako MSISDN, jeho hodnota se mění podle

okamžitého místa pobytu účastníka; rozhoduje o něm provozovatel té sítě, v jejímž

atrakčním obvodu se účastník právě nachází.

8. Podadresa ISDN poskytuje doplňkové adresní kapacity mimo číslovací plán.

2) ITU Operational Bulletin N. 628 –15.IX.1996.

3) Definice E. 164 čísla, viz Doporučení ITU-T E.164 (05/97) a ITU-T E.164 Supplement 1 (03/98).

4) Doporučení ECTRA/REC(98)04 .

5) Identifikace cílové sítě vně E.164 čísla, viz ITU-T E.164 Supplement 1 (03/98).

5

Čl. 4

Národní (významové) číslo ve veřejných pevných telefonních sítích

1. Národní (významové) číslo v každé veřejné pevné digitální telefonní síti České republiky

zajišťuje identifikaci provozovatele cílové sítě vyjádřenou uvnitř národního

(významového) čísla za hodnotou TC6) (viz Příloha A). V pevných digitálních sítích

odpovídá struktura N(S)N konstrukci TC+SN7), resp. po zavedení přenositelnosti čísel

N(S)N = SN8). TO je adresován množinou čísel TC, jejichž úplný výčet v daném TO

číselně popisuje (adresuje) celý telefonní obvod. Volba TC následovaná volbou SN7) za

každým z těchto čísel, případně N(S)N = SN8) (viz čl. 3, odst. 5), je jedinečnou adresou

účastníka v daném TO. Účastník vždy volí kompletní N(S)N [i po volbě 10XX(X)].

2. Volba doplňkových služeb a směru „10“ k provozovateli dálkové sítě u provozovatele,

s nímž je účastník v účastnickém smluvním vztahu, je zajišťována volbou série 11X,

1YXX, 1ZXXX, 1UXXXX, resp. 10XX(X) (viz Příloha B). Po sérii 10XX(X) v

národním spojení k dosažení účastníka národní cílové sítě prostřednictvím provozovatele

dálkové sítě je voleno účastnické číslo cílového účastníka, kdy N(S)N = SN.

3. V České republice je počet číslic národního (významového) čísla v digitálních sítích vždy

9. V každém plně digitálním TO se řídí délka účastnického čísla délkou národního

směrového čísla8). Výjimku tvoří pouze čísla začínající „1“, resp. „01“9), která mohou mít

kratší délku a to minimálně 3 číslice (viz Příloha B). Další výjimkou jsou čísla

s přístupovým kódem 9XY (např. celostátní záznamníková služba a služba předávání

hlasových zpráv - viz Příloha C, které mohou mít přechodně délku maximálně 12 číslic a

čísla volená po sérii 10XX(X).

4. Jednotná délka účastnického čísla musí být zajištěna i pro čísla dosažitelná v rámci PbÚ

připojených na velkosérie.

5. Národní směrové číslo (včetně SAC) může mít 1 až 3 číslice - viz Přílohy A a A1), resp.

Příloha C. Národní směrová čísla stanovuje regulační orgán.

6. Provozovatelé veřejných pevných sítí zajistí ve spolupráci s provozovateli analogových

PbÚ možnost připojení analogových PbÚ na digitální systémy i po přechodném období.

7. Očíslování TO příslušnými čísly TC je uvedeno v Příloze A. Tato čísla mají význam

národního směrového čísla jen do doby zavedení geografické přenositelnosti účastnických

čísel. V přechodném období vyjadřují hodnoty TC národní směrová čísla UTO, resp.

VMS, podle Přílohy A1.

8. Provozovatelé jsou povinni zajistit přenositelnost 9 místného národního (významového)

čísla na databázovém principu.

9. Čísla lze přidělit provozovateli pevné sítě pro cílovou síť odpovídající rozlohou nejméně

1 (jednomu) kraji, resp. TO za následujících základních podmínek:

a) směrové číslo (skryté) za hodnotou TC o délce 1 až 4 číslic v závislosti na délce TC

nebo několik takovýchto směrových čísel identifikujících cílovou síť provozovatele

uvnitř SN v příslušném TO v závislosti na délce TC a

6) Doporučení ITU-T E.164 Supplement 1 (03/98).

7) Doporučení ITU-E.164 (05/97).

8) Doporučení ECTRA/REC(98)04.

9) Ukončení poskytování služeb viz Příloha B.

6

b) nejmenší přidělitelná a zpoplatnitelná10) kapacita cílové sítě je 10 000 čísel.

Čl. 5

Národní (významové) číslo ve veřejných mobilních telefonních sítích

1. Národní (významové) číslo ve veřejných mobilních telefonních sítích ČR má jednotnou

délku 9 číslic. Účastnické číslo (SN) má délku 6 až 7 číslic. Výjimku tvoří pouze čísla

začínající „1“, „01“ (doplňkové telefonní služby), které mohou mít kratší délku, avšak

minimálně 3 číslice (viz Příloha B).

2. V očíslování mobilních účastníků se první dvě až tři číslice národního (významového)

čísla svou hodnotou kryjí s hodnotou národního směrového čísla NDC typu DN

provozovatele příslušné sítě.

3. Volba se uskutečňuje:

a) mezi účastníky v rámci mobilní sítě národním (významovým) číslem s DN

volané sítě podle Přílohy C,

b) do jiné cílové sítě národním (významovým číslem) s NDC příslušné cílové sítě

podle Přílohy A, (A1), resp. Přílohy C, nebo bez NDC (TC) podle Přílohy B,

c) mezinárodně z veřejné mobilní sítě s využitím prefixu „00“ a příslušného meziná -

rodního čísla.

4. V sítích GSM má každý účastník vedle čísla, kterým je ostatními účastníky volen (tzv.

MSISDN), ještě jedno, resp. dvě čísla, pod kterými je evidován v databázi systému (IMSI,

resp. MSRN). Každý účastník musí mít číslo IMSI; číslo MSRN přiděluje databáze

samočinně, změní-li účastník místo pobytu a dostane-li se přechodně do oblasti působení

jiné sítě.

5. Strukturu MSISDN čísla tvoří bloky CC, NDC a SN. Blok CC podléhá regulaci

mezinárodními orgány. Blok NDC stanovuje číslovací plán, blok SN stanovuje

provozovatel a to za podmínky, že:

a) NDC typu DN je národní směrové číslo umožňující směrování do příslušné cílové sítě

(viz Příloha C),

b) SN je šestimístné nebo sedmimístné číslo, identifikující účastníka uvnitř sítě.

6. Strukturu čísla IMSI tvoří bloky MCC, MNC a MSIN. MCC podléhá regulaci mezinárodními

orgány. Blok MNC adresuje mobilní síť příslušného provozovatele a číslo přiděluje a

mezinárodní evidenci zajišťuje regulační orgán. Desetimístný blok MSIN definuje

provozovatel ve vlastní kompetenci.

7. Strukturu i hodnoty čísla MSRN (Mobile Station Roaming Number) definuje případ od

případu provozovatel sítě, ve které mobilní účastník momentálně hostuje. Řídí se při tom

strukturou čísel MSISDN, definovaných ve vlastní síti.

10) Nařízení vlády č.181/2000 Sb., kterým se stanoví výše poplatků za přidělené kmitočty a za přidělená čísla.

7

Část třetí

Očíslování služeb dostupných telefonními sítěmi

Čl. 6

Doplňkové telefonní služby a směr k poskytovateli přenosové cesty

1. Doplňkové telefonní služby jsou v ČR dostupné zkráceným číslem. Prvá číslice má

hodnotu „1“. Adresy doplňkových služeb nejsou obecně geograficky (regionálně)

rozlišitelná čísla. Každý provozovatel má povinnost zajistit tzv. „povinné služby“ (viz čl.

6 odst. 2 a Příloha B) a zajistit přístup ke službám nepovinným u jiného provozovatele.

2. Prvé dvojčíslí čísla doplňkových služeb určuje charakter služby, respektive skupinu

služeb stejného charakteru, případně směr. Zkrácená čísla lze přidělit a využívat pouze

v rozsahu evropských a národních harmonizovaných kódů, podle následující tabulky:

Charakter služby, směr

10 Evropský harmonizovaný přístupový kód pro směr k poskytovateli přenosové cesty

(tzv. provozovateli dálkové sítě).

11 Evropské harmonizované zkrácené kódy a tzv. „povinné služby“.

12 Celostátní společensky významné operátorské služby:

Celostátní služby pro zdravotně postižené a pro služby s cizojazyčnou obsluhou,

celostátní sociální a zdravotní služby, celostátní havarijní služby a celostátní

informační služby.

13 Přístup na služební zařízení provozovatelů telefonní sítě (rozdělení se nepublikuje),

ohlašovny poruch a telekomunikační služby provozovatelů veřejné telefonní sítě.

14 Informace poskytované provozovateli veřejné telefonní sítě. Komerční informační,

nabídkové a pohotovostní služby.

15 Národní tísňová volání.

16 Doplňková služba aut. ústředen - „zkrácená volba“. Výhledově rezervováno pro

národní harmonizované zkrácené kódy (po rozšíření frekvenční volby DTMF).

17 Aktivace doplňkových služeb aut. ústředen dle CEPT.

Výhledově rezervováno pro národní harmonizované zkrácené kódy (po rozšíření

frekvenční volby DTMF).

18 Výhledově rezervováno pro národní harmonizované zkrácené kódy.

19 Deaktivace doplňkových služeb aut. ústředen dle CEPT.

Výhledově rezervováno pro evropské harmonizované zkrácené kódy (po rozšíření

frekvenční volby DTMF).

Podrobnější rozdělení je uvedeno v Příloze B.

3. Pro přidělování zkrácených čísel platí následující základní podmínky:

a) hlavním kriteriem pro přidělení zkráceného čísla pro služby na komerčním základě

je po společenském významu služby průměrná četnost volání za rok, která by měla

být úměrná počtu nevyužitých číselných řádů čísla vůči jednotné délce národního

(významového) čísla,

b) zkrácená čísla se přidělují pouze pro služby celostátního rozsahu,

c) název poskytované služby musí vystihovat její charakter,

8

d) zkrácená čísla se přidělují fyzickým osobám s trvalým pobytem na území ČR nebo

právnickým osobám registrovaným v obchodním rejstříku ČR a zpoplatňují se10) ,

e) zkrácená čísla musí být zveřejněna v telefonním seznamu (výjimku tvoří pouze

služební čísla „130XXX“),

f) v případech, kdy je to účelné ,Úřad přidělí na základě odůvodněné žádosti čísla pro

doplňkové telefonní služby na území TO nebo obce. Tato čísla budou přidělena

včetně hodnot TC.

g) Je-li více žadatelů o přidělení stejného čísla pro službu nebo síť uvedených v tomto

číslovacím plánu, Úřad rozhodne o vydání přidělení podle pořadí došlých žádostí.

Čl.7

Přídavné služby

1. Přístup k přídavným službám ve virtuálních sítích, poskytovaným v celostátním měřítku

nebo velkoplošně při případné speciální tarifikaci, je umožněn volbou národního

směrového čísla NDC typu DN. Příslušná DN virtuálních sítí jsou uvedena v Příloze C.

2. Rozlišení přídavných služeb podle očíslování, popřípadě rozlišení různých tarifů, poskytovatele

služeb nebo jiné specifikace, určují číslice A, B, C případně D, následující po

DN nebo SAC. Způsob využití těchto číslic je uveden v Příloze C, popř. v rozhodnutí o

přidělení čísla. Celková délka čísla služby nebo sítě je kromě výjimek jednotná a je

shodná s délkou národního (významového) čísla, tj. 9 číslic.

Čl. 8

Přechody z veřejné telefonní sítě do jiných telekomunikačních sítí

Účastníkům každé veřejné telefonní sítě (pevné i mobilní) jsou dostupné i služby instalované

v jiných telekomunikačních sítích. Přechodů z veřejné telefonní sítě (pevné i mobilní) do jiné

telekomunikační sítě se dosáhne volbou přístupového kódu (SAC) podle Přílohy C. Délka

národního (významového) čísla sítí nebo služeb s přístupovými kódy 9XY je jednotná a

dosahuje délky včetně přístupového kódu 9 číslic. U některých služeb s přístupovým kódem

9XY, které vyžadují ze závažných technických důvodů delší adresování, je přechodně

maximálně možná délka národního čísla 12 číslic. Po dostatečném rozšíření frekvenční volby

bude preferována jednotná délka čísla i u těchto služeb a adresace služeb bude řešena tzv.

dvoustupňovou volbou11).

10) Nařízení vlády č. 181/2000 Sb., kterým se stanoví výše poplatků za přidělené kmitočty a za přidělená čísla.

11) Adresování po volbě znaků „ * “ a „#“ nečerpá kapacitu národního číslovacího plánu.

9

Část pátá

Čl. 9

Přechodná ustanovení

1. V období od začátku platnosti tohoto číslovacího plánu do termínu, kdy bude provozně

realizováno přečíslování účastnických čísel ve veřejné pevné telefonní síti, budou stávající

veřejné telefonní sítě využívat číselné kódy a číselnou kapacitu v rámci dosud

používaného otevřeného systému číslování. Národní směrová čísla uzlových telefonních

obvodů a VMS jsou pro přechodné období uvedena v Příloze A 1).

2. Pro období od 1. ledna 2001 do 21. září 2002 (tj. do termínu úplného zavedení tohoto

číslovacího plánu) budou novým provozovatelům veřejných pevných telefonních sítí

přidělovány bloky čísel z volné kapacity ve stávajících UTO. Při volbě do jiných UTO

budou účastníci používat v přechodném období přestupného znaku „0“ (nula) a národní

směrová čísla UTO. S platností od 22. září 2002 budou novým provozovatelům

veřejných pevných telefonních sítí přidělovány bloky účastnických čísel počínaje

kapacitou 10 000 čísel z volné kapacity v jednotlivých TO. V období od dovršení

digitalizace veřejné pevné telefonní sítě do zavedení přenositelnosti účastnických

telefonních čísel (mezi provozovateli, mezi TO a mezi službami ISDN a telefonní službou

a naopak), tj. nejpozději do 31. prosince 2002 bude v síti existovat i identifikace účastníků

podle TO (krajů), resp. hodnot TC a podle provozovatele v systému uzavřeného číslování.

Po zavedení přenositelnosti čísel (úplná geografická přenositelnost) již ztrácí TC svůj

původní identifikační význam v telefonní síti.

Čl. 10

Závěrečná ustanovení

1. Číslovací plán nabývá platnosti dnem jeho uveřejnění v Telekomunikačním věstníku.

Platností číslovacího plánu se v tomto případě rozumí, že:

a) je použitelný pro veškeré přípravné práce zaměřené na jeho zavedení v reálném

provozu,

b) je závazný pro provedení nezbytných prací na úpravách a změnách informačních

systémů (i jiných systémů) všech služeb u všech dotčených provozovatelů,

c) je nezbytný pro informování všech provozovatelů v zahraničí s cílem zajistit

nepřetržitost a nerušenost vnitrostátního a zahraničního telefonního provozu s ČR

v obou směrech,

d) je nutný pro administrativní a jiná opatření, která je nezbytné realizovat u účastníků,

respektive uživatelů telekomunikačních služeb závislých na tomto číslovacím plánu,

e) jeho příslušné části budou použity při přidělování čísel těm subjektům, u nichž je

nutno v předstihu stanovit určená čísla (služeb, resp. přístupová čísla služeb nebo sítí)

pro nové další použití v rámci tohoto číslovacího plánu.

10

2. Nový číslovací plán ve veřejné telefonní síti bude do reálného provozu, kromě případů

uvedených v odst. 1, zaveden z 21. 9. 2002 na 22. 9. 2002. Časové zpřesnění se

stanovením hodiny (hodin) přechodu na uzavřené číslování bude vyhlášeno Úřadem

nejpozději 6 měsíců před uvedeným termínem. Přenositelnost čísla podle čl. 1 odst. 8

písm. a), b), c) a čl. 2 odst. 6 bude zajištěna nejpozději do 31. 12. 2002.

3. Tímto číslovacím plánem se ruší „Jednotné pravidlo č. 1/T/1999, kterým se stanovuje

číslovací plán veřejné telefonní sítě“, č.j. 109819/1999-611 ze dne 2. listopadu 1999,

zveřejněné v Telekomunikačním věstníku, částka 11, z 21. listopadu 1999.

V Praze dne 6.9.2000

Ing. David S t á d n í k v.r.

předseda

Českého telekomunikačního úřadu

Příloha A

Uspořádání telefonních obvodů (TO) v ČR

a čísla (TC) pro ně určená

Číslo TC

(národní směrové

číslo)

TO

2 Hl. m. Praha

31, 32 Středočeský kraj

35 Karlovarský kraj

37 Plzeňský kraj

38, 39 Budějovický kraj

41, 47 Ústecký kraj

46 Pardubický kraj

48 Liberecký kraj

49 Královéhradecký kraj

51, 54 Brněnský kraj

55, 59 Ostravský kraj

56 Jihlavský kraj

57 Zlínský kraj

58 Olomoucký kraj

Poznámky:

1) Hodnoty TC = 33, 34, 36, 42, 43, 44, 45, 52, 53 jsou v rezervě a mohou být použity

při přidělení. U některých hodnot těchto TC bude možno čerpat plnou číselnou kapacitu až

po cca 6 měsících od zavedení nového číslovacího plánu do provozu podle čl. 10 odst. 2

(volná číslovací kapacita v rámci TC = 2 bude upřesněna po dopracování potřebných

analýz).

2) Disponibilní číslovací kapacita pro TO v ČR se pohybuje po vyčlenění nezbytné kapacity

pro stávající provozovatele veřejných pevných telefonních sítí vzhledem k přenositelnosti

čísel v úrovni cca 70%.

3) Jednoznačné přiřazení TC příslušným krajům platí do zavedení úplné geografické

přenositelnosti účastnických čísel.

4) Čísla 20, 30, 40 a 50 nesmí být v souvislosti s uvolněním „0“ jako rezervy pro

harmonizované evropské užití použita a zůstávají v rezervě4).

4) Doporučení ECTRA/REC(98)04.

2

Příloha A 1)

Národní směrová čísla UTO (VMS) v ČR

(současný stav; platí do zavedení nového číslovacího plánu)

164 Ostrov

165 Mariánské Lázně

166 Cheb

168 Sokolov

169 Toužim

17 Karlovy Vary

181 Rokycany

182 Plasy

183 Stříbro

184 Tachov

185 Blovice

186 Klatovy

187 Sušice

188 Horšovský Týn *)

189 Domažlice

19 Plzeň

2 Praha

202 Brandýs n/L – Stará

Boleslav

203 Český Brod

204 Říčany

205 Kralupy nad Vltavou

206 Mělník

301 Benešov *)

302 Votice *)

303 Vlašim

304 Sedlčany *)

305 Dobříš

306 Příbram

311 Beroun

312 Kladno

313 Rakovník

314 Slaný

316 Hořovice

321 Kolín

322 Čáslav

324 Poděbrady

325 Nymburk

326 Mladá Boleslav

327 Kutná Hora

328 Uhlířské Janovice *)

329 Mnichovo Hradiště

331 Jindřichův Hradec

332 Dačice

333 Třeboň

334 Týn nad Vltavou

335 Trhové Sviny

336 Kaplice

337 Český Krumlov

338 Prachatice

339 Vimperk

342 Strakonice

344 Blatná

35 Most

361 Tábor

362 Písek

363 Soběslav

364 Kamenice nad Lipou

365 Pacov

366 Pelhřimov

367 Humpolec

368 Milevsko

38 České Budějovice

395 Louny

396 Chomutov

397 Žatec

398 Kadaň

3

399 Podbořany

40 Pardubice

411 Roudnice nad Labem

412 Děčín

413 Rumburk

416 Litoměřice *)

417 Teplice

419 Lovosice *)

424 Nový Bor *)

425 Česká Lípa *)

427 Frýdlant *)

428 Jablonec nad Nisou

431 Semily

432 Jilemnice

433 Jičín

434 Nová Paka

435 Hořice

436 Turnov

437 Dvůr Králové nad Labem

438 Vrchlabí

439 Trutnov

441 Náchod

442 Jaroměř

443 Dobruška

444 Kostelec nad Orlicí

445 Rychnov nad Kněžnou

446 Žamberk

447 Broumov

448 Nový Bydžov

451 Havlíčkův Brod

452 Ledeč nad Sázavou

453 Chotěboř

454 Hlinsko

455 Chrudim

456 Holice

457 Přelouč

461 Svitavy

462 Moravská Třebová

463 Polička

464 Litomyšl

465 Ústí nad Orlicí

467 Lanškroun

468 Vysoké Mýto

47 Ústí nad Labem

48 Liberec

49 Hradec Králové

5 Brno

501 Boskovice

502 Rosice

504 Tišnov

505 Bystřice nad Pernštejnem

506 Blansko

507 Vyškov

508 Prostějov

509 Náměšť nad Oslavou

616 Žďár nad Sázavou

617 Moravské Budějovice *)

618 Třebíč

619 Velké Meziříčí

621 Moravský Krumlov

624 Znojmo

625 Mikulov

626 Hustopeče

627 Břeclav

628 Hodonín

629 Kyjov

631 Veselí nad Moravou

632 Uherské Hradiště

633 Uherský Brod

634 Kroměříž

635 Holešov

636 Valašské Klobouky *)

641 Přerov

642 Hranice

4

643 Šternberk

645 Jeseník *)

646 Bruntál

647 Rýmařov

648 Zábřeh *)

649 Šumperk

651 Valašské Meziříčí

652 Krnov

653 Opava *)

654 Vítkov

655 Bílovec *)

656 Nový Jičín

657 Vsetín

658 Frýdek-Místek

659 Třinec

66 Jihlava

67 Zlín

68 Olomouc

69 Ostrava

Hodnoty 42, 52 a 55 jsou podle

příslušných přidělení přechodně do 31. 12.

2001 vyčleněny pro přenos hlasu po

síti INTERNET.

*) Území VMS

PŘÍLOHA B

Očíslování telefonních doplňkových služeb (celostátních) a směru „10“ (viz též čl. 6)

Skupina „10“ (výběr poskytovatele telekomunikačních služeb)

Tabulka 1

10XX(X);

1000-

1059;

10600-

10999

Od 1.1.2001 harmonizovaný evropský kód se směrem „10“ pro výběr

provozovatele dálkové sítě s poskytováním telefonní služby;

od 1.1.2001 harmonizovaný evropský kód se směrem „10“ pro výběr

provozovatele dálkové sítě s poskytováním hlasu přes Internet

1)

1) Současné poskytování služeb na čísle 10XX bude postupně ukončeno. Do 31.12.2000 budou

čísla povinně „umrtvena“ a poté bude číselná skupina 10XX využívána v souladu s evropskou

harmonizací pro výběr provozovatele dálkové sítě [číslo 10XX(X) není „číslem E.164“ (viz

doporučení ITU-T, E.164 Suppl. 1, 03/98)].

Skupina „11“ (služby nekomerční a pro veřejně prospěšné účely)

Tabulka 2

110 Rezervováno pro harmonizovanou evropskou službu

111 Rezervováno pro harmonizovanou evropskou službu

112 Tísňové volání – (harmonizovaná evropská služba) 3)

113 Rezervováno pro harmonizovanou evropskou službu

114 Rezervováno pro harmonizovanou evropskou službu

1150 Informace o národním telekomunikačním provozu („povinná služba“) 4), 11)

1151 Informace o mezinárodním telekomunikačním provozu („povinná služba“) 4), 11)

1152-1155 Rezerva, Informace o národním telekomunikačním provozu 2)

1156-1159 Rezerva, Informace o mezinárodním telekomunikačním provozu 2)

116 Rezervováno pro harmonizovanou evropskou službu 2)

117 Rezervováno pro harmonizovanou evropskou službu 2)

1180 Informace o národních tf číslech účastníků („povinná služba“) 4)

1181 Informace o mezinárodních tf číslech účastníků („povinná služba“) 4)

1182-1184 Rezerva, Informace o národních tf číslech 2), 14)

1185XX Rezerva, Informace o národních tf číslech účastníků 2), 14)

1188 Informace o tf. číslech a asistenční služby („povinná služba“) 9)

1186,

1187,1189

Rezerva 14)

119 Rezervováno pro harmonizovanou evropskou službu 2)

2) Tato čísla jsou rezervována pro vybrané harmonizované evropské služby.

3) Vyhrazeno pro službu tísňového volání především pro příslušníky národností nehovořících česky

(komunikace operátorů v cizím jazyce). Pro občany komunikující v českém (slovenském) jazyce

jsou v provozu stávající služby tísňového volání na číslech 15X.

4) Na těchto číslech je povinen provozovatel veřejné telekomunikační sítě zajistit

telefonním účastníkům poskytování příslušné „povinné služby“.

9) Používané v síti EuroTel Praha spol. s r.o.

14) Určeno k využití ostatními provozovateli sítí, resp. poskytovateli služeb.

2

Skupina „12“ (služby nekomerční a pro veřejně prospěšné účely)

Tabulka 3

1200-1229 Rezervováno pro celostátní služby pro zdravotně postižené a pro služby

s cizojazyčnou obsluhou; celostátní sociální a zdravotní služby a celostátní

havarijní služby

1230 Havarijní služba Ústředního AutoMotoKlubu 13)

1231 –

1233

Celostátní služby pro zdravotně postižené a pro cizince; celostátní sociální

a zdravotní služby a celostátní havarijní služby

13)

1234 BYTOSERVIS – NON STOP havarijní a informační služba 13)

1235-1238 Celostátní služby pro zdravotně postižené a pro cizince; celostátní sociální

a zdravotní služby a celostátní havarijní služby

13)

1239 Sdružení pro zřízení Ústředního plynárenského dispečinku – havarijní

služba

13)

1240 Havarijní služba pro motoristy ABA

12410-

12443

Celostátní informační služby a havarijní služby

12444 PIS 10)

12445-

12711

Celostátní informační služby a havarijní služby

12712 MEDIATEL, spol. s r.o. – informační služba

12713-

12998

Celostátní informační služby

12999 ČSAD ÚAN Praha Florenc – informační služba 12)

10) K poskytování od 1.10.2000.

12) K poskytování od 1.12.2000.

13) K poskytování od 1. 9.2000.

3

Skupina „13“ (služby nekomerční a pro veřejně prospěšné účely)

Tabulka 4

130000 Rezerva 6), 11)

130001 Zkouška impulsní číselnice 6), 11)

130002 Zkouška frekvenční číselnice 6), 11)

130003 Aut.účastník pasivní 6), 11)

130004 Aut.účastník aktivní 6), 11)

130005 Dorozumívání s poruchovou službou 6), 11)

130006 Zkouška „teletaxu“ 16 kHz 6), 11)

130007 Rezerva 6), 11)

130008 Dispečeři poruchové služby 6), 11)

130009 Zkouška akustické návěsti z účastnické stanice 6), 11)

1301XX-

1309XX

Rezerva pro přístup na služební zařízení 6),14)

13100-

13128

13129

Ohlašovny poruch telefonního provozu – povinná služba

Ohlašovna poruch telefonního provozu

4), 5),14)

11)

13130-

13199

Rezerva pro ohlašovny poruch telefonního provozu 4), 5),14)

13200X-

132099

132100

Rezerva pro ohlašovny poruch telefonního provozu,

Rezerva

4), 5),14)

11)

132101 Ohlašovna poruch ostatních služeb 4), 5),

11)

132102-

132109,

13211X-

13299X

Rezerva pro ohlašovny poruch ostatních služeb 4), 5),14)

133001 Telefonické podávání telegramů 11)

133002 Ohlašovna mz hovorů 5), 11),

133003-7 Ohlašovna mezinárodních hovorů 5), 11)

133008-9 Rezerva pro další telekomunikační služby včetně ohlašoven mz a

mezinárodních hovorů

11)

13399X Rezerva pro další telekomunikační služby včetně ohlašoven mz a

mezinárodních hovorů

14)

134XX-

139XX

Rezerva 14)

4) Na těchto číslech je povinen provozovatel veřejné telekomunikační sítě zajistit telefonním účastníkům

poskytování příslušné „povinné služby“.

5) Bezplatně, bez použití mince a karty.

6) Telefonním seznamem nezveřejňovaná služební čísla.

11) Čísla používaná v telefonní síti provozované ČESKÝM TELECOMEM, a.s.

14) Určeno k využití ostatními provozovateli sítí, resp. poskytovateli služeb.

4

Skupina „14“

Tabulka 5

14000 EDB – DATASERVIS, a.s. 10), 16)

14001 MESSENGER Service v.o.s. 11), 16)

14002-

14099

Pro komerční využití 14), 16)

1410X Rezerva 14)

14110 Stav ovzduší 11), 16)

14111 Rezerva 14)

14112 Přesný čas 11), 16)

14113 Jídelníček 11), 16)

14114 Sportka 11), 15)

14115 Sazka 11), 15)

14116 Předpověď počasí 11), 16)

14117 Receptář / rady zahrádkářům 11), 15)

14118 Zajímavosti dne 11), 16)

14119 Nové knihy, desky, kazety 11), 15)

14120 –

14125

Rezerva 14)

14126 Sjízdnost silnic 11), 16)

14127 –

14139

Rezerva 14)

14140 Horská služba 11), 16)

14141 Cestovní kanceláře 10), 15)

14142 Úřad práce, volná místa 10), 16)

14143 Sportovní zpravodajství 11), 15)

14144 Kulturní pořady 16)

14145 Programy kin 11), 16)

14146 Programy televize 11), 16)

14147 Programy rozhlasu 11), 16)

14148 Informace o kurzech valut 11), 16)

14149 Cestovní doklady 11), 16)

14250 –

14999

Rezerva 14)

10) K poskytování od 1.10. 2000.

11) Čísla používaná v telefonní síti provozované ČESKÝM TELECOMEM, a.s.

14) Určeno k využití ostatními provozovateli sítí, resp. poskytovateli služeb.

15) Služby pro komerční účely.

16) Služby pro nekomerční a veřejně prospěšné účely.

Skupina „15“

Tabulka 6

150 Hasičský záchranný sbor 5)

151 Rezerva

152 Rezerva

5

153 Rezerva

154 Rezerva

155 Zdravotní záchranná služba 5)

156 Městská policie 5)

157 Rezerva

158 Státní policie 5)

159 Rezerva

5) Bezplatně, bez použití mince a karty.

Skupina „16“

Tabulka 7

16XX Zkrácená volba 17)

17) Rozlišení služeb podle čísel na komerční, resp. nekomerční účely a veřejně prospěšné účely bude

vyhlášeno před zahájením přidělování.

Skupina „17“

Tabulka 8

17XX Aktivace doplňkových služeb aut. ústředen účastníkem 17)

17) Rozlišení služeb podle čísel na komerční, resp. nekomerční účely a veřejně prospěšné účely

bude vyhlášeno před zahájením přidělování.

Skupina „18“

Tabulka 9

180 – 184 Rezerva pro národní harmonizované služby

185 EDB 7)

186 Rezerva pro národní harmonizované služby

187 PIS 7)

188 – 189 Rezerva pro národní harmonizované služby

7) Poskytování stávajících služeb na těchto číslech bude ukončen nejpozději do 30.9.2000 a skupina

18X(XX) bude rezervována pro budoucí národní harmonizované služby.

17) Rozlišení služeb podle čísel na komerční, resp. nekomerční účely a veřejně prospěšné účely bude

vyhlášeno před zahájením přidělování.

Skupina „19“

Tabulka 10

19XX Deaktivace doplňkových služeb aut. ústředen účastníkem 17)

17) Rozlišení služeb podle čísel na komerční, resp. nekomerční účely a veřejně prospěšné účely bude

vyhlášeno před zahájením přidělování.

Skupina „01X“

Tabulka 11

0100, 0101 Nevyužito

6

0102 Ohlašovna mz hovorů 133002 5), , 11)

0106 Všeobecné informace týkající se telekomunikací 1150 , 11)

0120 Informace o národních telefonních číslech účastníků 1180 , 11)

0121 Informace o národních telefonních číslech účastníků 1180 , 11)

0122 Ohlašovna poruch rozhlasu po drátě 13129 5), , 11)

0123 Havarijní služba Ústředního AutoMotoKlubu 1230 , 11)

0124 Havarijní služba pro motoristy ABA 1240 , 11)

0125 Osobní buzení telefonem 133000 11)

0126 Sjízdnost silnic 14126 , 11)

0127 Telefonické podávání telegramů 133001 , 11)

0128 Informace o telekomunikačním provozu 1150 , 11)

0129 Ohlašovna poruch telefonního provozu 13129 5), , 11)

0131 Ohlašovna mezinárodních hovorů 133003 , 11)

0132 Ohlašovna mezinárodních hovorů 133004 , 11)

0133 Ohlašovna mezinárodních hovorů 133005 , 11)

0134 Ohlašovna mezinárodních hovorů 133006 , 11)

0135 Ohlašovna mezinárodních hovorů 133007 , 11)

0139 Informace o mezinárodních tel.službách a sazbách 11518), 11)

0140 Informace o tf číslech účastníků v zahraničí 11818) 11)

5) Bezplatně, bez použití mince a karty.

8) Poskytování stávajících služeb převést na tato čísla nejpozději do 30. 9. 2000.

11) Čísla používaná v telefonní síti provozované ČESKÝM TELECOMEM, a.s.

7

PŘÍLOHA C

Národní směrová čísla veřejných mobilních telefonních a virtuálních sítí (přídavných služeb) a

čísla přístupů k dalším telekomunikačním službám a sítím

Číslo veřejných mobilních telefonních sítí a virtuálních sítí (přídavných služeb), včetně čísla účastníka

nebo služby, má s výjimkou skupiny NDC = 9XY (některých SAC) jednotnou délku 9 číslic a formát:

1) NDC = DN; 2 ÷ 3 místa

2) NDC = SAC; 3 místa SN = 6 ÷ 7 míst ,

kde NDC - národní směrové číslo,

DN - cílová síť,

SN - účastnické číslo,

SAC - přístupový kód k vybraným sítím (službám) mimo číslovací plán veřejné telefonní

služby.

Účastnické číslo SN pro virtuální sítě (přídavné služby) má tvar:

A B C/X X X X

kde A, B, a C - jsou uvedeny v Tabulce 1 až 7 a X jsou číslice účastnického čísla.

Poznámky:

1) Číselná kapacita, včetně cílových sítí (DN), přístup z veřejných telefonních sítí k jiným sítím a

službám (SAC), jsou stanoveny a regulovány podle tohoto číslovacího plánu. Příslušná čísla jsou

případně přidělována provozovatelům sítí, popřípadě celostátním poskytovatelům služeb na

základě žádosti.

2) S přidělenou číselnou kapacitou (včetně čísla cílové sítě) mohou subjekty, jimž byla tato kapacita

přidělena, nakládat pouze v rozsahu stanoveném v rozhodnutí o přidělení.

3) Číselná kapacita se přiděluje na základě žádosti, přičemž žadatel musí mít platnou telekomunikační

licenci nebo osvědčení o registraci.

4) Pokud je u čísla uvedeno „Přiděleno přechodně“ platí přidělení jen pro omezenou dobu. Po

uplynutí této doby může být přidělení změněno.

5) Pokud je u čísla uvedeno „Rezervováno“ pro poskytovatele služby a „Použitelné po přidělení“,

může být číslo na žádost poskytovatele přiděleno regulačním orgánem telekomunikací.

Rezervované číslo se nepřidělí jinému poskytovateli, než pro kterého bylo rezervováno, pokud

rezervace nebude zrušena.

6) Pokud je u čísla uvedeno „Rezervováno“ bez uvedení služby nebo poskytovatele služeb, budou

účel, popř. rozdělení číselné kapacity, definovány regulačním orgánem telekomunikací

v návaznosti na další vývoj.

7) Přidělení čísel, u nichž je uvedeno „Zatím se nepřiděluje“, nelze zatím požadovat.

8

Tabulka 1 : Veřejné mobilní telefonní sítě, virtuální (přídavné služby) a přístupové

kódy – (podle systému ONP v číslování)

DN Veřejné mobilní telefonní sítě, Regul. část SN

SAC Virtuální sítě (přídavné služby) a přístupy A B C

(D)

Pozn.

60X Přiděleno přechodně k využití pro mobilní sítě a PRS 19)

700 UPT (mezinárodní), osobní čísla 7)

701 – 710 UPT (národní), osobní čísla 7)

711 Rezerva

712 Služby selektivního návěštění (ERMES) + 3)

713 Služby selektivního návěštění (paging) + 4)

714 – 719 Rezerva

72 EuroTel spol. s.r.o. (GSM, event. další mobil. sítě i NMT) 14)

73 RadioMobil, a.s. (GSM, event. další mobilní sítě) 14)

74 Rezerva

75 Rezerva

76 Rezerva

77 ČESKÝ MOBIL a.s. (GSM, event. další mobilní sítě) 14)

78 Rezerva

79 Rezerva

800 Freephone (na účet volaného) + + + 2)

80Y (Y≠0) Rezervováno pro služby bezplatného volání + + + 7),

81Y – 89Y Služby se sdílenými náklady + + + 16)

900 Obchodní a odborné služby se zvláštním tarifem (PRS) + + + + 9), 11), 20

90Y (Y≠0,9) Rezervováno pro jiné služby se zvláštním tarifem (PRS) + + + 7),

909 Služby se zvláštním tarifem (PRS) + + + + 9), 10), 11),

2 20)

91Y – 92Y Rezerva 7)

93 Celostátní záznamníková služba RadioMobil, a.s.

94X T ATM(B-ISDN) + + +

950 – 959 z Rezerva

960 – 969 l Celostátní záznamníková služba a služba předávání

hlasových zpráv

15)

971 Přístup k síti Internet + + + + 20)

973 Stacionární vojenské sítě ministerstva obrany 14)

974 Síť ministerstva vnitra pro krizové řízení 14)

9

975 Síť s převáděním rámců (Frame Relay) + + + 12) ,17)

97Y

(Y≠1,3,4,5,7,9)

Rezervováno pro přístupy k jiným telekomunikačním

sítím

+ + +

977 Veřejné datové sítě a interaktivní služby + + + 5), 17)

979 Přístup k dálnopisné síti + +

98Y Rezervováno pro služby inteligentní sítě + + +

99Y Rezervováno pro evropské harmonizované zkrácené

evropské kódy

18)

Poznámky k tabulkám:

+ Číslice regulované Úřadem; poplatek za přidělená čísla určí Úřad podle nařízení vlády č. 181/2000

Sb. ze dne 26. června 2000, kterým se stanoví výše poplatků za přidělené kmitočty a za přidělená čísla.

Poplatky (včetně správních) lze zasílat na příjmový účet Úřadu u ČNB, pobočky Praha č.ú. 19-

725001/0710 v.s. 610 (platí i pro všechna žádaná čísla).

1) K využití do 31. 12. 2010 (o případném zkrácení tohoto termínu rozhodne Úřad, pokud je to

nezbytné k dodržení závazků vyplývajících z mezinárodní smlouvy, kterou je ČR vázána nebo

z členství ČR v mezinárodních organizacích); viz Tab. 2.

2) Rozdělení číselné kapacity viz Tabulka 6; k využití dle přidělení.

3) Rozdělení číselné kapacity viz Tabulka 4.

4) Rozdělení číselné kapacity viz Tabulka 5.

5) Rozdělení číselné kapacity viz Tabulka 7.

6) K využití do 31.12. 2001; viz Tab. 2.

7) Zatím se nepřiděluje.

8) Způsob rozdělení číselné kapacity „+“ není zatím určen.

9 ) Určeno hlasovým a nehlasovým službám.

10) Tzv. „Služby pro dospělé“.

11) Kombinace číslic A, B určují tarif; jejich vyšší hodnota odpovídá vyššímu tarifu. Kombinace A,B

= 00-09 se zatím nepoužívají. Odpovídající sazby zveřejní provozovatel telefonní sítě s číslem

v telefonních seznamech; kombinace číslic C,D určují poskytovatele služby.

12) Národní číslo má 12 číslic.

13) K využití do 31.12. 2000; viz Tab. 3.

14) K zavádění od nabytí platnosti tohoto číslovacího plánu.

15) SAC = 960 přidělen společnosti ČESKÝ TELECOM, a.s.

SAC = 961, 962, 966 přidělen společnosti EuroTel Praha spol. s r.o.

SAC = 963, 964, 965 přidělen společnosti RadioMobil, a.s.

SAC = 969 přidělen společnosti DATTEL, a.s.

(celková délka národního čísla služby pro všechny uvedené kódy SAC = 12 číslic).

16) Hodnoty A,B,C budou podle služby stanoveny rozhodnutím o přidělení čísla.

17) Určeno pro přístup k veřejným datovým sítím s přiděleným DNIC (Data Network Identification

Code) v ČR (Data Country Code = 230) přes rozhraní podle doporučení ITU-T X.28 a ITU-T

X.32, dále pro přístup ke službám zprostředkování zpráv podle doporučení ITU-T F.400/X.400

10

s přiděleným jménem ADMD (Administration Management Domain) v ČR (Country = CZ) ke

službě Videotex podle doporučení ITU-T F.300. Přístup k síti Internet poskytovatelů s doménou

registrovanou v ČR a k faksimilním službám se střadačovým přepojováním (COMFAX) podle

doporučení ITU-T F.162.

Způsob rozdělení přidělené kapacity za číslicemi ABC je v kompetenci příslušného držitele

přidělení. V rámci výše vymezených služeb a v míře přiměřené přidělené číselné kapacitě může

tento subjekt také vyčlenit čísla pro přístup vyhrazená pouze pro určený okruh účastníků.

18) Z důvodu rezervace pro evropské harmonizované zkrácené kódy nesmí být pro účastnická čísla

využívána čísla začínající dvojčíslím „99“. S ohledem na plánované zavedení uzavřeného

číslovacího plánu v ČR nesmí být skupina „99“ po uzavření číslovacího plánu využita do případné

změny ani pro SAC.

19) Viz Tabulka 2 a 3.

20) Úřad přiděluje ve tvaru A, B, C, D.

Tabulka 2: DN = 60X; X≠9 (Přiděleno přechodně k využití pro mobilní sítě)

11

DN (A)

Telekomunikační sítě nebo služby

Pozn.

600 (1) Služby selektivního návěštění 6)

600 (2) Služby selektivního návěštění 6)

601 Mobilní analogová síť NMT 450 společnosti EuroTel Praha spol. s r.o. 1)

602 Mobilní digitální síť GSM společnosti EuroTel Praha spol. s r.o. 1)

603 Mobilní digitální síť GSM společnosti RadioMobil, a.s. 1)

604 Mobilní digitální síť GSM společnosti RadioMobil, a.s. 1)

605 Mobilní digitální síť GSM společnosti RadioMobil, a.s. 1)

606 Mobilní digitální síť GSM společnosti EuroTel Praha spol. s r.o. 1)

607 Mobilní digitální síť GSM společnosti EuroTel Praha spol. s r.o. 1)

608 Mobilní digitální síť GSM společnosti ČESKÝ MOBIL a.s. 1)

Tabulka 3: Rozdělení kapacity DN = 609 (Přiděleno dočasně)

B C Pozn.

1 1 až 0 přiděleno pro ČESKÝ TELECOM, a.s. pro poskytovatele služeb 13)

2 1 až 5 přiděleno pro ČESKÝ TELECOM, a.s. pro poskytovatele služeb 13)

3 1 až 0 přiděleno pro DATTEL, a.s., pro poskytovatele služeb 13)

4 1 až 0 přiděleno pro RadioMobil, a.s., pro poskytovatele služeb 13)

5 Rezervováno

6 Rezervováno

7 Rezervováno

8 Rezervováno

9 Rezervováno

0 Nepřiděluje se

Tabulka 4: Rozdělení kapacity DN = 712

A Poskytovatel služby Služba

Celková délka národního čísla

služby

2 Rezervováno pro Radiokontakt

OPERATOR a.s.

3 Použitelné po přidělení

4 Použitelné po přidělení

5 a 6 Multitone CZ s.r.o. Pagingová služba pro profesionální

uživatele

11 číslic

7 Použitelné po přidělení

8 Použitelné po přidělení

9 Použitelné po přidělení

0 Nepřiděluje se

12

Tabulka 5: Rozdělení kapacity DN = 713

A Poskytovatel služby Služba

1 Radiokontakt OPERATOR a.s. OPERATOR pro

2 Radiokontakt OPERATOR a.s. OPERATOR TUTY a OPERATOR Standard

3 Použitelné po přidělení Použitelné po přidělení

4 Použitelné po přidělení Použitelné po přidělení

5 Použitelné po přidělení Použitelné po přidělení

6 Použitelné po přidělení Použitelné po přidělení

7 Použitelné po přidělení Použitelné po přidělení

8 Použitelné po přidělení Použitelné po přidělení

9 Použitelné po přidělení Použitelné po přidělení

0 Nepřiděluje se Nepřiděluje se

Tabulka 6: Rozdělení kapacity DN = 800

A B C

1 1 až 0 přiděleno pro ČESKÝ TELECOM, a.s., 1 až 0 přiděleno pro ČESKÝ

TELECOM, a.s.,

2 1 až 0 přiděleno pro ČESKÝ TELECOM, a.s. 1 až 0 přiděleno pro ČESKÝ

TELECOM, a.s.,

1 přiděleno pro DATTEL, a.s. 1 až 0 přiděleno pro DATTEL, a.s.,

2 přiděleno pro RadioMobil, a.s. 1 až 0 přiděleno pro RadioMobil, a.s.,

3

3 přiděleno EuroTel Praha, spol. s.r.o 1 až 0 přiděleno EuroTel Praha, spol. s.r.o

4 Použitelné po přidělení Použitelné po přidělení

5 Použitelné po přidělení Použitelné po přidělení

6 Použitelné po přidělení Použitelné po přidělení

7 Použitelné po přidělení Použitelné po přidělení

8 Použitelné po přidělení Použitelné po přidělení

9 Použitelné po přidělení Použitelné po přidělení

0 Nepřiděluje se Nepřiděluje se

13

Tabulka 7: Rozdělení kapacity SAC 977

A B C

1 1 až 0 přiděleno pro ČESKÝ TELECOM, a.s., 1 až 0 přiděleno pro

ČESKÝ TELECOM, a.s.,

2 1 až 0 přiděleno pro ČESKÝ TELECOM, a.s. 1 až 0 přiděleno pro

ČESKÝ TELECOM, a.s.,

3 Použitelné po přidělení Použitelné po přidělení

4 Použitelné po přidělení Použitelné po přidělení

5 Použitelné po přidělení Použitelné po přidělení

6 Použitelné po přidělení Použitelné po přidělení

7 Použitelné po přidělení Použitelné po přidělení

8 Použitelné po přidělení Použitelné po přidělení

9 Použitelné po přidělení Použitelné po přidělení

0 Nepřiděluje se Nepřiděluje se

PŘÍLOHA D Užívané zkratky a značky

ATM (BISDN)

Síť s paketovým přenosem v širokopásmové ISDN, (Assynchronous Transfer

Mode)

CC číslo země (Country Code)

CCITT Mezinárodní poradní sbor pro telegrafii a telefonii (The International

Telegraph and Telephone Consultative Committee)

CEPT Evropská konference správ pošt a telekomunikací (Conference of European

Post and Telecommunications Administrations)

ČR

DN

DTMF

Česká republika

Cílová síť (číslo provozovatele)

Multifrekvenční tónová volba - viz ETSI TBR 21

EDB Evropská databanka

GSM Evropský buňkový digitální mobilní radiokomunikační systém (Global

System for Mobile Communications)

IMSI Mezinárodní identifikační číslo účastníka GSM (International Mobile

Subscriber Identity)

ISDN Digitální síť integrovaných služeb (Integrated Services Digital Network)

ITU Mezinárodní telekomunikační unie (International Telecommunication Union)

MCC číslo země v číslování mobilních sítí (Mobile Country Code)

MNC číslo sítě GSM (Mobile Network Code)

MSIN Identifikační (registrační) číslo mobilního účastníka GSM uvnitř vlastní sítě

(Mobile Subscriber Identification Number)

MSISDN Mezinárodní číslo stanice GSM v ISDN (Mobile Station International ISDN

Number)

MSRN Mezinárodní číslo mobilní stanice GSM v ISDN mimo vlastní síť (Mobile

Station Roaming Number)

Mz Meziměstský (i ve významu při spojení mezi TO)

NDC Národní směrové číslo (National Destination Code)

NMSI Národní identifikační číslo účastníka GSM (National Mobile Station Identity)

TO

ONP

Telefonní obvod

Otevřený přístup k síti (Open Network Provision)

UPT Osobní čísla (Universal Personal Telecommunications)

PbÚ Pobočková ústředna

PIS Pražská informační služba

PRS Služby se zvláštní tarifikací (Premium Rate Services)

SAC Přístupový kód služby (Service Access Code)

SN

N(S)N

Účastnické číslo (Subscriber Number)

Národní (významové) číslo [National (Significant) Number]

TC Označení číslovací oblasti (Trunk Code), typ národního směrového čísla
 

 1000 až 1059  Kód volby a předvolby podnikatele poskytujícího veřejně dostupnou  telefonní  službu.

10600 až 10999  Rezerva pro kód volby a předvolby podnikatele poskytujícího veřejně dostupnou telefonní službu... 
Zkrácená telefonní čísla pro přístup ke službám s kódem SAC 11...

 

110 až 111  Rezerva

112  Jednotné evropské číslo tísňového volání.


113 až 114  Rezerva


1150 až 1159  Rezerva


116000 až 116111  Evropská harmonizovaná čísla dle rozhodnutí Komise 2007/116/ES
o vyhrazení vnitrostátního číselného rozsahu „116“, pro čísla se sociální hodnotou.


116112  Rezerva


116113 až 116999  Evropská harmonizovaná čísla dle rozhodnutí Komise 2007/116/ES
o vyhrazení vnitrostátního číselného rozsahu „116“, pro čísla se sociální hodnotou.


117  Rezerva


1180 až 1189  Informace o národních a mezinárodních telefonních číslech účastníků a další související informace.


119  Rezerva...

 

Zkrácená telefonní čísla pro přístup ke službám s kódem SAC 12...

 

1200 až 1240  Služby pro zdravotně postižené, sociální, zdravotní a havarijní služby.

12410 až 12999  Služby pro zdravotně postižené, sociální, zdravotní, havarijní a informační služby...
 

 

Zkrácená telefonní čísla pro přístup ke službám s kódem SAC 13...

 

130000 až 130199  Přístup na zkušební a testovací zařízení operátora. (Čísla se nezveřejňují v telefonním seznamu.)

 

130200 až 130999  Rezerva pro zkušební a testovací zařízení operátora. (Čísla se nezveřejňují v telefonním seznamu.)

 

13100 až 13199  Ohlašovna poruch veřejně dostupné telefonní služby.


132000 až 132100  Rezerva pro ohlašovny poruch.

 

132101  Ohlašovna poruch ostatních veřejně dostupných služeb elektronických komunikací.

 

132102 až 132999  Rezerva pro ohlašovny poruch.

 

133000  Rezerva pro ohlašovnu volání.

 

133001  Telefonické podávání telegramů.

 

133002  Ohlašovna národních volání.

 

133003 až 133007  Ohlašovna mezinárodních volání.

 

133008  Rezerva pro ohlašovnu mezinárodních volání.

 

133009  Ohlašovna účelové telefonní sítě.

 

133010 až 133989  Rezerva pro nekomerční služby operátorů.

 

133990 až 133993  Ohlašovna národních volání.

 

133994 až 133999  Rezerva pro ohlašovny národních volání.

13400 až 13999    Rezerva pro nekomerční služby operátorů...

 
 

Zkrácená telefonní čísla pro přístup ke službám s kódem SAC 14...

 

14000 až 14500  Služby  pro zdravotně postižené,  sociální
a zdravotní služby, havarijní služby, informační, asistenční a bezpečnostní služby.

 

14501 až 14999  Rezerva pro zdravotně postižené, sociální a zdravotní služby, havarijní služby, informační služby.

 

 

Zkrácená telefonní čísla pro přístup ke službám s kódem SAC 15…

 

150  Hasičský záchranný sbor.

151  Rezerva pro národní tísňové volání.

152  Ministerstvo vnitra - Generální  ředitelství Hasičského záchranného sboru.

Číslo je určeno pro testování  - nezveřejňuje se v telefonním seznamu.

153  Rezerva pro národní tísňové volání.

154  Rezerva pro národní tísňové volání.

155  Zdravotní záchranná služba (ARO - RZP).

156  Obecní (městská) policie.

157  Rezerva pro národní tísňové volání.

158  Policie České republiky (státní policie).

159  Rezerva pro národní tísňové volání.

 

Zkrácená telefonní čísla pro přístup ke službám s kódem SAC 16…

1600 až 1699  Směrování globálních služeb.

 

 

Zkrácená telefonní čísla pro přístup ke službám s kódem SAC 17,18,19…

 

1700 až 1799  Rezerva

1800 až 1899  Rezerva

190 až 198  Rezerva

199  Protikorupční linka.


 

Kódy TC (fixních geografických čísel) číslovacích oblastí…

 

2  Hlavní město Praha.

31. 32  Středočeský kraj.

35  Karlovarský kraj.

37  Plzeňský kraj.

38. 39  Jihočeský kraj.

41,47  Ústecký kraj.

46  Pardubický kraj.

48  Liberecký kraj.

49  Královéhradecký kraj.

51. 53. 54.  Jihomoravský kraj.

55. 59  Moravskoslezský kraj.

56  Kraj Vysočina.

57  Zlínský kraj.

58  Olomoucký kraj.

01  až  09. 20. 30. 33. 34. 36. 40. 42. 43. 44. 45. 50. 52  Rezerva..Přístupové kódy k síti elektronických komunikací…

(Čísla vyhrazená pro mobilní sítě, nelze použít pro telefonní služby v pevném místě.)

 

600  Veřejná síť selektivního návěštění (paging). Délka telefonního čísla je 6 číslic.

601 až 608  Veřejná mobilní telefonní síť.

609, 620 až 699  Rezerva pro veřejné mobilní sítě.

 

61  Rezerva pro veřejné sítě elektronických komunikací, určené pro přístup ke konvergovaným službám.

 

700  Veřejná síť univerzálních osobních telekomunikací (UPT),
podle doporučení ITU-T E.168, ITU-T F.851 a ITU-T F.852.

 

702 až 719  Rezerva pro veřejné mobilní sítě.

 

72  Veřejná mobilní telefonní síť  (Telefónica O2).

 

73  Veřejná mobilní telefonní síť (T-Mobile).

 

74 až 76  Rezerva pro veřejné mobilní telefonní sítě.

 

77  Veřejná mobilní telefonní síť (Vodafóne).

 

78  Rezerva pro veřejné mobilní sítě.

 

7900 až 7999  Veřejná mobilní telefonní síť  (U-fon).

 

910  Veřejné komunikační sítě určené pro přenos hlasu prostřednictvím internetového protokolu.

 

911 až 919  Rezerva pro veřejné komunikační sítě určené pro přenos hlasu prostřednictvím internetového protokolu.

 

971  Přístup k síti Internet prostřednictvím poskytovatele přístupu ke službě.

 

976  Přístup k veřejné datové síti a k síti internet s vyjádřenou cenou prostřednictvím poskytovatele přístupu ke službě.
Kombinace číslic A, B značí výši ceny volání za minutu, vč. DPH. Pokud A=0, pak B!=0.

 

800  Přístup ke službám na účet volaného podle normy ETS 300 208 a doporučení ITU-T E.152.

 

800  Přístup ke službám přímého volání ze zahraničí do vlastní země (Home Country Direct),
podle doporučení ITU-T E.153.

 

801 až 809  Rezerva pro přístup ke službám se sdílenými náklady.

 

810 až 819  Přístup ke službám se sdílenými náklady,
podle normy ETS 300 710 a doporučení  ITU-T E.154.

 

820 až 829  Přístup ke službám virtuálních volacích karet,
podle normy ETS 300 711 a doporučení ITU-T E.116 a ITU-T E.118.

 

830 až 839  Přístup ke službám se sdílenými náklady,
podle normy ETS 300 710 a doporučení  ITU-T E.154.


840 až 842, 847 až 849  Přístup ke službám univerzálního přístupového čísla,
podle normy ETS 300 710
a doporučení  ITU-T E.154.

 

843 až 846  Přístup ke službám se sdílenými náklady,
podle normy ETS 300 710 a doporučení  ITU-T E.154.

 

850 až 899  Rezerva pro přístup ke službám se sdílenými náklady.

 

900  Přístup ke službám s vyjádřenou cenou
- zejména obchodní, odborné, inzertní a soutěžní služby,
podle normy  ETS 300 712 a doporučení ITU-T E.155.

 

901 až 904  Rezerva pro přístup ke službám s vyjádřenou cenou
- zejména obchodní, odborné, inzertní  a soutěžní služby.

 

905  Přístup ke službám s vyjádřenou cenou za hlasové služby.
Jednorázová cena za jedno spojení podle normy ETS 300 712 a doporučení  ITU-T E.155.

 

906  Přístup ke službám s vyjádřenou cenou
- zejména obchodní, odborné, inzertní a soutěžní služby,
podle normy ETS 300 712 a  doporučení  ITU-T E.155.

 

907  Rezerva pro přístup ke službám s vyjádřenou cenou
- zejména obchodní, odborné, inzertní a soutěžní služby.

 

908  Přístup ke službám s vyjádřenou cenou hlasové služby
- jednorázová cena za spojení podle normy ETS 300 712 a doporučení  ITU-T E.155.

 

909  Přístup ke službám s vyjádřenou cenou hlasové služby
- zábavné služby  pro dospělé podle normy ETS  300 712 a doporučení  ITU-T E.155.


92  Rezerva pro přístup ke službám s vyjádřenou cenou.

940 až 949  Rezerva pro přístup ke službám s vyjádřenou cenou...


Směrovací kódy Veřejné komunikační sítě, nebo služba elektronických komunikací…


701  Přístup k veřejné síti univerzálních osobních telekomunikací (UPTAN),
podle doporučení  ITU-T E.168, ITU-T F.851 a ITU-T F.852.
Po směrovacím kódu následuje kombinace 3 číslic: A,B,C a kód země České republiky (420).
Přístupové číslo UPTAN je 9 místné.
Kombinace číslic A,B,C určuje poskytovatele služby univerzálních osobních telekomunikací.
Směrovací kód se přiděluje jako součást přístupového čísla UPTAN.

 

970  Přístup k veřejné komunikační síti určené pro přenos hlasu prostřednictvím internetového protokolu.
Po volbě směrovacího kódu se volí telefonní číslo nebo mezinárodní přestupný znak a mezinárodní číslo.
Směrovací kód se nepřiděluje.

 

977  Přístup k veřejným datovým sítím a internetovým službám s výjimkou přístupu k síti Internet.
Po volbě směrovacího kódu se volí mezinárodní datové číslo. Směrovací kód se nepřiděluje.

 

978 až 979  Rezerva pro přístup k veřejným datovým sítím a interaktivním službám s výjimkou přístupu k síti Internet.

 

93  Celostátní záznamníková služba a služba předávání hlasových zpráv. Délka telefonního čísla je 11 číslic.
Směrovací kód se přiděluje.

960 až 969  Celostátní záznamníková služba a služba předávání hlasových zpráv.
Délka telefonního čísla je 9 až 12 číslic. Směrovací kód se přiděluje.
..

Přístupové kódy k neveřejným telefonním sítím a neveřejným komunikačním sítím…

9500 až 9599  Přístup k neveřejným telefonním sítím. Délka telefonního čísla je 9 číslic.
 

972 až 974  Přístup k neveřejným telefonním sítím. Délka telefonního čísla je 9 číslic.

 

 975  Rezerva přístupu k neveřejným telefonním sítím.

 

980  Přístup k virtuální neveřejné telefonní sítí (VPN). Délka telefonního čísla je 9 až 12 číslic.

 

981 až 982  Rezerva pro přístup k virtuální neveřejné telefonní síti (VPN)

 

983  Přístup k virtuální neveřejné telefonní síti (VPN). Délka telefonního čísla je 7 číslic.

 

984 až 988  Rezerva pro přístup k virtuální neveřejné komunikační síti (VPN).

 

 

9890 až 9899  Přístup k virtuální neveřejné komunikační síti (VPN). Délka telefonního čísla je 9 číslic.       

 

 990 až 999  Rezerva…

 

 Formáty lehce zapamatovatelných čísel…

 

 

XXX  YYY ZZZ, nebo XYZ XYZ XYZ, kde X je v čísle jedna jediná hodnota z intervalu 2 až 5 a kde Y  a  Z

   je v čísle jedna jediná hodnota z intervalu 0 až 9.

 

SAC YYY ZZZ, nebo SAC XYZ XYZ, kde  kód  SAC  je trojmístný a kde X, Y a Z
je v čísle jedna jediná hodnota z intervalu 0 až 9.

 

DNe  YYY  ZZZ, nebo DNe XYZ XYZ, kde  kód  DNe  je trojmístný a kde X,Y a Z
je v čísle  jedna  jediná hodnota z intervalu 0 až 9.

 

DNeY  YYY ZZZ, nebo DNeX XYZ XYZ, kde kód  DNe  je dvojmístný a kde  X,Y a Z
je v čísle jedna  jediná hodnota z intervalu 0 až 9.

 

 

SAC XYX YXY, kde kód SAC je trojmístný a kde X a  Y
je v čísle jedna jediná hodnota z intervalu 0 až 9.

 
 

DNe XYX YXY, kde kód DNe je trojmístný a kde X a Y
je v čísle jedna jediná hodnota z intervalu 0 až 9.
..
 


Formát mezinárodního identifikátoru účastníka  mobilní telefonní sítě…

 

MCC  - mezinárodní kód  mobilní telefonní sítě.

MNC  - kód  mobilní telefonní sítě.

MSIN - identifikační číslo účastníka veřejné mobilní telefonní sítě.

IMSI - mezinárodní identifikátor účastníka veřejné mobilní telefonní sítě.

Zkratky kódů dle Číslovacího plánu veřejných sítí elektronických komunikací:

Formát mezinárodního čísla:

Přestupní kód (00), dále mezinárodní předvolba a nakonec přidělené číslo.

Dle dohody pro ČR, lze pro vytáčení použít mezinárodní předvolbu nebo jen devět číslic geografického,
nomadického (negeografického) nebo mobilního nezkráceného čísla.
Maximální počet číslic i s předvolbou (bez přístupového kódu) je 12.


Použité zkratky kódů:

 

TC  - kód číslovací oblasti,

DNE - přístupový kód k síti,

SAC - přístupový kód ke službě,

 

 

 

 

 Malé n   - počet číslic kódu číslovací oblasti nebo přístupového kódu k síti nebo přístupového kódu ke službě.
 
 


NAVRCHOLU.cz
TOPlist

TOPlist

Comments on this page:
Comment posted by Endeasp( Endeasprwmail.xyz ), 12/20/2021 at 4:17am (UTC):
<a href="http://abuyzithromi.com ">can i buy zithromax at walmart</a>

Comment posted by orarnef( Beaubresufmail.xyz ), 01/21/2022 at 9:23pm (UTC):
<a href=http://alevitrasp.com>levitra 20 mg para que sirve</a> Propecia Arginina

Comment posted by adurseree( unconceakmanmail.xyz ), 01/30/2022 at 6:27am (UTC):
<a href=http://abuyplaquenilcv.com/>hydroxychloroquine sulfate</a> He takes lovastatin. Ytmiwk

Comment posted by Envetly( inenuezexoourmail.xyz ), 01/30/2022 at 7:38pm (UTC):
<a href=http://aprednisonen.com/>Prednisone</a> donde comprar cialis generico en espana Bhjxsx

Comment posted by adurseree( unconceakmanmail.xyz ), 02/13/2022 at 2:45pm (UTC):
Uzpvpz Cycotec Royal Drugstore Online <a href=https://abuyplaquenilcv.com/>Plaquenil</a>Add comment to this page:
Your Name:
Your Email address:
Your website URL:
Your message:

Datum - Vaše IPDatum - Vaše IP
 


Adresa IP :
44.192.52.167

TOPlist
TOPlist
Základní nabídkaDatum - Vaše IP
 
ČTÚ - SMS
 
Firemní telefonní čísla PA
Rozhlas on-lineDatum - Vaše IP
 
Pravdavitezi.jpg

Měření internetuDatum - Vaše IP
 
SPEEDTEST Měření internetu
 
Dnes jste: 103 visitors (290 hits) na těchto stránkách
Osobní, soukromé stránky. Je pevná linka stále dobrá a často i lepší, než hojně používané mobilní telefony?! ___________________________ This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free